Solucions > Eficiència de Recursos

Eficiència de Recursos

 

La flexibilitat d’horaris laborals i la remuneració per objectius són actualment molt comuns en la majoria de les empreses industrials. Els empleats esperen una compensació adequada i les empreses majors beneficis basats en la productivitat.

Tan mateix, per obtenir tot el potencial d’aquesta millora en al flexibilitat laboral és essencial disposar de sistemes eficients de planificació de recursos humans, de control de presencia, de la gestió dels temps de treball i en el càlcul dels incentius laborals.


 
KPIs, OEE – Indicadors de Rendiment i OEE de la Producció

Per abastir de mètriques pràctiques i reals a les metodologies de Lean Manufacturing es fonamental per la fase d’anàlisi en el seu cercle virtuós de millora contínua de la qualitat del producte, de la disponibilitat de les instal·lacions i del rendiment del procés productiu.

Alhora disposar dels valors indicadors de l’eficiència més efectius permet prendre decisions en els moments inicials d’una desviació o anticipar les causes de baixada progressiva del rendiment.

En les àrees, les línies i els mòduls de fabricació discreta objecte de la millora contínua en que poden conèixer i registrar en temps real els següents paràmetres:

A. El temps en que està en marxa i en producció d’unitats (output) o està parada,

B. La velocitat de la producció, és a dir a quin ritme d’unitats es produeix,

C. El comptatge de les unitats produïdes amb la qualitat esperada i de les unitats rebutjades,

D. L’estat de l’ordre de fabricació des del llançament fins al tancament i

E. La planificació d’ordres de fabricació prevista per a la seva execució, podem calcular automàticament, dins un període terminat de temps, per un torn, per una ordre de fabricació o per un producte determinat, una sèrie d’indicadors clau del rendiment (KPIs) a destacar els següents:

 • Disponibilitat
 • Rendiment
 • Qualitat
 • Eficiència, Overall equipment effectiveness – OEE
 • Productivitat, Total effective equipment performance – TEEP
 • MTBF/MTTR: estadístic temps mitjà entre fallides i entre una fallida i la seva resolució complerta.
 • Lead time: temps transcorregut entre el llançament i el tancament de l’ordre de fabricació amb el producte alliberat.

També en les àrees i unitats de procés de fabricació per lots es pot definir el model de “lot perfecte” per a la formulació d’una recepta d’un producte determinat, recollint la informació significativa durant les fases de procés: els consums reals de matèries, l’ocupació d’unitats de procés, els temps d’execució de fase, productius i no productius, i les desviacions de la qualitat esperada.

Per registrar i analitzar les causes de variació dels KPIs mitjançant diagrama “pareto” i SPC, cal la interacció amb els recursos humans operadors en el moment en que just succeeix la incidència de la línia (o la desviació del “lot perfecte”), per tal de sol·licitar informació sobre les parades de l’equipament (o de la fase), les reduccions de velocitat de l’equipament, els productes fora de qualitat (o les minves de matèria) i les ordres de fabricació suspeses.

Establir d’un inici una metodologia de gestió del rendiment per tal de relacionar, jerarquitzar i estandarditzar els KPIs de producció en el marc d’altres mètriques d’operacions i de finances de l’empresa permeten comparar en equitat els resultats entre les diferents instal·lacions, les plantes de producció i les inversions de millora introduïdes.

EEM – Gestió de l’Eficiència Energètica

Dins de l’àmbit industrial, el sistema de la gestió de l’eficiència energètica de l’empresa ha de considerar la informació relativa a la planta de fabricació:

 • Segmentació de la xarxa energètica amb comptadors i equips de mesura parcials segons àrees de producció.
 • Càlcul de consum energètic directe (elèctric) o indirecte (tèrmic).
 • Planificació de les ordres de fabricació i organització dels torns de treball.
 • Utilització de tecnologia i equipament industrial amb especificacions més eficients.

 

 

LMS – Sistema de Gestió de Recursos Humans (Labor Management System)

El sistema de gestió de recursos humans dona suport en el dia a dia mitjançant:

 • La planificació eficaç dels recursos humans interns i externs, considerant la disponibilitat i la qualificació dels empleats.
 • La gestió dels horaris i torns de treball en funció de la programació d’ordres de producció.
 • La remuneració dels assalariats per productivitat.
 • Registre i càlcul de les dades de rendiment relacionats amb els salaris.
 • Control d’accessos en les portes i entrades dels edificis i plantes de l’empresa.

 

APC – Control integrat d’accessos i de presencia en línia

Amb l’objectiu de millorar la captura dels temps de treball del personal, es important registrar el temps de presencia i d’absència dels empleats.

Partint de la base del sistema de control d’accessos exteriors de les instal·lacions, es possible fer un seguiment de la presencia al lloc de treball assignat a un grup o a un operari en un dia, en un torn o una ordre de fabricació determinats. Amb aquestes dades es permet obtenir ratis concrets de productivitat i de costos de personal.

Els ratis de productivitat obtinguts poden relacionar-se de manera directa amb els ratis d’eficiència dels equipaments i les línies de fabricació, en cas d’implementar una solució transversal de gestió d’eficiència de recursos (REM).